Ron's Genealogie Website

Stamboomonderzoek vanuit Gieten, Drenthe, Nederland

Startpagina Zoek Aanmelden  
Deel Print Voeg bladwijzer toe


Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 368

      1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Huwelijksakte:
No.12 In den jare duizend acht honderd vijf en dertig, maandag den dertienden April, des nademiddags om vier uur, Compareerden voor mij Tjaarda de Cock, Burgemeester Officier van den burgerlijken Stand in de Gemeente Wildervank Drewes Roelfs Kuiper als Bruidegom van beroep Arbeider wonende te Wildervank, en alhier blijkens overgelegde Acte gedoopt den negentienden November Zeventienhonderd Zevennegentig, weduwnaar van Janna Hindriks Dekker, alhier volgens overgelegd Extract overleden den Zestienden Junij des jaars achttienhonderd tweeendertig, meerderjarig zoon van Roelf Drewes Kuiper van beroep Kuiper wonende te Wildervank, en wijlen Martje Pieters Bos, overleden in deze gemeente blijkens overgelegde Extract den vierentwintigsten September des vorige jaars de vader hierbij tegenwoordig verklarende in dit huwelijk te consenteren; en Janna Gerrits Wilkes jonge dochter als Bruid zonder beroep wonende te Wildervank, geboren te Veendam, en aldaar blijkens overgelegde doopacte gedoopt den veertienden April, des jaars Zeventienhonderd negen en negentig, meerderjarige dochter van Gerrit Wilkes, van beroep Stoedraaijer, en van Marijke Jans Leininga, ehelieden wonende te Wildervank, beiden hierbij present, en verklarende tot dit huwelijk hunne toestemming te geven. Welke van mij verzocht hebben te procederen tot de voltrekking van het huwelijk tusschen hunlieden voorgenomen, en waarvan de publicatien Zijn gedaan voor de hoofdingang van het Huis der Gemeente alhier, te weten: de eerste op Zondag den tweeentwintigsten - en de tweede op Zondag daaraanvolgende den negenentwintigsten Maart dezes jaars, telkens des middags te twaalf uren. Daar nu geene oppositie tegen gedacht huwelijk aan mij Officier van den Burgerlijken Stand is bekend gemaakt, Zoo heb ik ter voldoening aan hun verzoek, na voorlezing van alle stukken tot dezen betrekkelijk, en van het Zesde hoofddeel van den titel van het burgerlijk wetboek, getiteld, "over het Huwelijk" gevraagd, Zoo aan de toekomende Echtgenoot als Egade, of Zij Zich wederkerig wilden aannemen als Man en als Vrouw, waarop nadat elk hunner afzonderlijk een bevestigend antwoord gegeven heeft, door mij verklaard is gelijk geschied bij dezen uit naam van de wet, dat de Comparanten Drewes Roelfs Kuiper en Janna Gerrits Wilkes, door het huwelijk vereenigd zijn. Aldus gedaan in het Huis der Gemeente te Wildervank in tegenwoordigheid van de hiertoe verzochte vier getuigen zijnde Freerk Jans Brouwer, Landbouwer, oud vierendertig jaren, Solke Jans Brouwer, Landbouwer, oud negentwintig jaren beide wonende te Wildervank, Harm Jans Brouwer, Landbouwer, oud Zeventwintig jaren wonende te Anloo, Roelf Geerts van der Werf, Scheepstimmerman, oud dertig jaren, wonende te Wildervank Welke deze acte benevens de Comparanten na gedane duidelijke voorlezing met mij hebben geteekend. (10 handtekeningen). 
Gezin: Drewes Roelfs KUIPER / Janna Gerrits WILKENS (F6490)
 
2 Drents archief Marriage 22 mei 1774 Huwelijksakte (Akte)datum: 22-05-1774 Plaats: Gieten, Trouwregister Gieten 38, archiefnummer 0176.01, inventarisnummer 38, aktenummer 0176.01 Gezin: Egbert Reinders MUIS / Hilligje Jans SPEELMAN (F751)
 
3 Getuige(n): bij het huwelijk, 3 Jun 1704, Brunssum, Brunssum, Limburg, Nederland. Elisabetha Wijnen, Petro Wolters en Cornelia Doenen. Gezin: Peter UBACHS / Cornelia DOUNEN (F4612)
 
4 "De Meerdijk" aan de Rondweg SPEELMAN, Harmke (I15689)
 
5 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I16275)
 
6 15-03-1840: naaister STEENHUIS, Cornelia (I16997)
 
7 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I16375)
 
8 16-07-1942: Landwirtschaftsführer Wit Rutheniën SPEELMAN, Jeichinus (I9665)
 
9 1766 d, 6 April d. 20 - d. 4 Maij Pieter Arents van de Calkw: en Jantje Willems Bos van Sapp: gecop: d. 4 Maij. Gezin: Pieter Arends / Jantje Willems BOS (F6488)
 
10 1836: Predicant bij de hervormden
 
WINEKE, Hendrik (I13947)
 
11 1855: Bakker. VAN DAM, Pieter Berends (I14272)
 
12 1855: gepensioneerd militair. SPEELMAN, Jacob (I15186)
 
13 1856: Medicinae docter KRULL, Herman Petrus (I13963)
 
14 1863: Arts / geneesheer WINEKE, Georg Hendrik Hein (I13941)
 
15 1894: Rijksveearts REIMERS, Hindrik (I13959)
 
16 1895: Schipper UITTERWIJK, Hendrik (I13929)
 
17 1903: van beroep politieagent. DIJKEMA, Jacob (I13843)
 
18 1906: rijksveldwachter. MARTIJN, Albertus (I14263)
 
19 1908: burgemeester KRULL, Gerhardus Hoseas (I13981)
 
20 1912: bakker. WOLDHUIS, Dolfien (I9895)
 
21 1924: dierenarts REIMERS, Herman Cristinus (I13971)
 
22 25-05-1887: klompmaker STEENHUIS, Hendrik (I1569)
 
23 Aaltje, weduwe Geert Claasen van Oostwold op 15-7-1770 met attestatie vertrokken naar de gemeente Lettelbert en Enumatil (Register van de persoonen de in 't begin van jaer 1682 cumunicanten geweest van des heeren heijligh Avontmael en daer toe aengenomen.)
 
JANS, Aaltje / Aeltje(n) (I6929)
 
24 Adres tot aan overlijden: Delf 109, 9642 JK VEENDAM  GREVING, Wicher Oncko (I779)
 
25 Adres:

Scheybeecklaan 5, Beverwijk (Woonde in Zaandam en Beverwijk) 
KLOOSE, Grietje (I13595)
 
26 Adres: Scheybeecklaan 5, Beverwijk (Woonde in Amsterdam, Delft, Zaandam en Beverwijk.)
Beroep: Schilder  
BERGWERF, Engelbertus (I13596)
 
27 Adressen: Hoogkerk, Friesestraatweg 25, Groningen
Beroep: Boekhouder 
GROENEWOUD, Reint (I16479)
 
28 Agrariër akkerbouw en veeteelt. SPEELMAN, Berend (I11)
 
29 Agrariër akkerbouw en veeteelt. VAN DER VEEN, Harm Berend (I25)
 
30 aktenr.: 61

60.jar.huw. receptie in café Van Houten te Kloosterveen 
Gezin: Lambertus SPEELMAN / Aaltje VELTMAN (F6564)
 
31 Ambtenaar Provinciale Waterstaat Drenthe. SPEELMAN, Jakob (I5)
 
32 Anloo bg. 21-09-1696 261 Harm Hindriks vader overledene
Anloo, overlijdens- en lidmatenboek (1681-1842; DTB 5), 21 september 1696, pagina 261
Overleden: Hindrik, zoon van Harm Hindriks; begraven op 21-09-1696; woonplaats: Annen. 
HARMS, Hendrik (I16947)
 
33 Anloo dp. 01-11-1702 33 Fennigjen [Harms] kind
Anloo, doopboek (1673-1768; DTB 1), 1 november 1702, pagina 33
Gedoopt: Fennigjen, geboren te Annen, dochter van Harmen Hindriks en Jantjen Peters. 
HARMS, Fennigjen (I16950)
 
34 Anloo dp. 01-11-1739 77 Derk [Berends] kind
Anloo, doopboek (1673-1768; DTB 1), 1 november 1739, pagina 77
Gedoopt: Derk, geboren te Annen, zoon van Berent Harms en Geesje Harms. 
HARMS, Derk (I16954)
 
35 Anloo dp. 06-06-1784 245 Geesje [Aalderts] kind
Anloo, doopboek (1769-1811; DTB 2), 6 juni 1784, pagina 245
Gedoopt: Geesje, geboren te Annen, dochter van Aaldert Berents en Zwaantje Alberts. 
VAN REIN, Geesje Aalders (I16956)
 
36 Anloo dp. 13-09-1696 24 Hindrik [Harms] kind
Anloo, doopboek (1673-1768; DTB 1), 13 september 1696, pagina 24
Gedoopt: Hindrik, geboren te Annen, zoon van Harm Hindriks en Jans Pieters. 
HARMS, Hendrik (I16947)
 
37 Anloo dp. 26-01-1701 29 Grietjen [Harms] kind
Anloo, doopboek (1673-1768; DTB 1), 26 januari 1701, pagina 29
Gedoopt: Grietjen, geboren te Annen, dochter van Harmen Hindriks en Jantjen Peters. 
HARMS, Geesjen Jans (I14551)
 
38 Anloo ins. 16-03-1783 126 Aaldert Berends bruidegom Albers
Anloo, ondertrouw- en trouwboek (1715-1806; DTB 3), 16 maart 1783, pagina 126
Proclamatiedatum: 30-03-1783; Ondertrouwdatum: 16-03-1783.
Bruidegom: Aaldert Berends, woonplaats: Annen.
Bruid: Swaantje Albers, woonplaats: Annen.

Aaldert Berent(d)s van Rein woonachtig te Annen van beroep landbouwer en Swaantien afkomstig van Annerveen 
Gezin: Aaldert Beren(t)(d)s VAN REIN / Zwaantien Albers STENNEVELD (F4046)
 
39 Anloo ovl. 02-11-1848 68 Annechien Postima overledene
Anloo, overlijdensakte, 2 november 1848, aktenr. 68
Overledene: Annechien Postima, geboren te Anloo op 07-08-1808; beroep: zonder;
overleden te Anloo op 02-11-1848, dochter van NN NN en NN NN.
Gehuwd geweest met NN NN, in leven.
NB. originele akte ontbreekt. 
POSTMA, Annechien Jacobs Jannis (I16960)
 
40 Anloo ovl. 03-06-1842 24 Zwaantien Alberts overledene
Anloo, overlijdensakte, 3 juni 1842, aktenr. 24
Overledene: Zwaantien Alberts, geboren te Vries op 12-01-1761; beroep: zonder;
overleden te Annen (Anloo) op 03-06-1842; oud: 81 jaren, dochter van Albert Hindriks
en Roelfien Jans. 
STENNEVELD, Zwaantien Albers (I9300)
 
41 Anloo ovl. 08-04-1817 24 Geesje Aalders overledene Jakobs
Anloo, overlijdensakte, 8 april 1817, aktenr. 24
Overledene: Geesje Aalders, geboren te Anloo op 06-06-1784; beroep: arbeidster;
overleden te Annen (Anloo) op 06-04-1817; oud: 33 jaren, dochter van Aaldert Berends en
Zwaantje Alberts.
Gehuwd geweest met Jannes Jakobs, in leven. 
VAN REIN, Geesje Aalders (I16956)
 
42 Anloo ovl. 11-11-1839 46 Zwaantien Jannes Postema overledene
Anloo, overlijdensakte, 11 november 1839, aktenr. 46
Overledene: Zwaantien Jannes Postema, geboren te Anloo op 07-03-1813; beroep: zonder;
overleden te Anloo op 10-11-1839; oud: 25 jaren, dochter van Jannes Postema en
Geessien Aalders van Rein. 
POSTEMA, Zwaantien Jannes (I16964)
 
43 Anloo ovl. 28-11-1812 43 Aaldert Jannes overledene
Anloo, overlijdensakte, 28 november 1812, aktenr. 43
Overledene: Aaldert Jannes, overleden te Annen (Anloo) op 27-11-1812; oud: 2 jaren, zoon van Jannes Jacobs en Geezien Aalders. 
POSTMA, Aaldert Jannes Jacobs (I16961)
 
44 Anloo, 12-8-1764, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 1 (doopboek, 1673-1768), pagina 144

Gedoopt: Harm, geboren te Schipbork, gedoopt op 12-8-1764, zoon van Gerrit Suringe en Hendrikje Harms Julsinge.
Getuige(n): Frerikje Julsinge.
NB: getuige 1 echtgenote van Reindert Oosting; woonplaats Plankensloot. 
SURINGE, Harm Gerrits (I12214)
 
45 Anloo, 14-5-1786, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 3 (ondertrouw- en trouwboek, 1715-1806), pagina 131

Huwelijkdatum: 14-5-1786; Ondertrouwdatum: 22-3-1786;
Bruidegom: Jannes Homan, Jongeman; woonplaats: Eext
Bruid: Willemtje Suring, Jongedochter; woonplaats: Schipbork 
SURING (ZURING), Willemtje Gerrits (I12213)
 
46 Anloo, 14-5-1786, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 3 (ondertrouw- en trouwboek, 1715-1806), pagina 131

Huwelijkdatum: 14-5-1786; Ondertrouwdatum: 22-3-1786;
Bruidegom: Jannes Homan, Jongeman; woonplaats: Eext
Bruid: Willemtje Suring, Jongedochter; woonplaats: Schipbork. 
HOMAN, Jannes (I12215)
 
47 Anloo, 23-8-1761, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 1 (doopboek, 1673-1768), pagina 136

Gedoopt: Jantje, geboren te Schipbork, gedoopt op 23-8-1761, dochter van Gerrit Suringe en Hindrikje Julsing.
Getuige(n): Wemeltje Hindriks Mentinge.
NB: getuige 1 echtgenote van Jan Roelofs; woonplaats Schipbork. 
S(CH)(T)URING (ZURING) (SURINGE), Jantje Gerrits (I933)
 
48 Anloo, 26-4-1791, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 3 (ondertrouw- en trouwboek, 1715-1806), pagina 138

Huwelijkdatum: 26-4-1791; Ondertrouwdatum: 2-4-1791;
Bruidegom: Hindrik Aeilts, Jongeman; herkomst: Schilwolda; woonplaats: Anloo; attestatie naar Schilwolda
Bruid: Jantje Gerrits Suringe, Jongedochter; herkomst: Schipbork; woonplaats: Anloo. 
WILTJER, H(e)(i)ndrik Aeilts (I932)
 
49 Anloo, 26-9-1756, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 1 (doopboek, 1673-1768), pagina 127

Gedoopt: Willemtje, geboren te Schipbork, gedoopt op 26-9-1756, dochter van Gerrit Suring en Hindrikje Julsinge.
Getuige(n): Jantje Julsing.
NB: getuige 1 zuster van moeder. 
SURING (ZURING), Willemtje Gerrits (I12213)
 
50 Assen huw. 09-10-1842 32 Jannes Jacobs Postma vader bruidegom Rhijn
Assen, huwelijksakte, 9 oktober 1842, aktenr. 32
Bruidegom: Jacob Jannes Postema, geboren te Anlo op 09-07-1812; oud: 30 jaren;
beroep: arbeider, zoon van Jannes Jacobs Postma, beroep: arbeider, en Geessien Aalders
van Rhijn.
Bruid: Henderika Sieborg, geboren te Borger op 06-04-1814; oud: 28 jaren; beroep: zonder,
dochter van Harm Sieborg, beroep: timmerman, en Egbersien Hooiveld.
NB. moeder bruidegom overleden; moeder bruid overleden (Borger 23-03-1822) 
Gezin: Jacob Jacobs POSTEMA / Henderika SIEBORG (F7084)
 

      1 2 3 4 5 ... Volgende»


Deze site is mede ontwikkeld door Ron Speelman i.s.m. The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, naar het idee van Darrin Lythgoe © 2001-2023.

De website-data wordt onderhouden door Ron Speelman. | Data Beschermings Beleid.