Ron's Genealogiepagina

Stamboomonderzoek vanuit Gieten, Drenthe, Nederland

Startpagina Zoek Aanmelden  
Deel Print Voeg bladwijzer toe


NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Wie is Ron Speelman?

Ik ben geboren in Gieten en woon heden ten dage in Assen. Mijn grootvader, Berend Speelman, is geboren in 1901 te Gieten. Hij was gehuwd met Jantina Zikken op 8 november 1929 te Gieten. Mijn vader, Jakob Speelman, is ook in Gieten geboren (1934-2012) en heeft daar ook zijn jeugd doorgebracht. Hij was getrouwd met Willemtje Niemeijer. Na hun huwelijk zijn ze in Gieten blijven wonen en kregen ze twee kinderen. Al vele jaren hield mijn vader zich bezig met stamboomonderzoek van onze familie. Op de achterkant van een lang stuk behangpapier werden de namen genoteerd en uiteengezet. Hij was niet bekwaam met computers en zo heb ik begin deze eeuw zijn familie-informatie omgezet in computerdata. Nadat ook nog eens veel personendata van Alledrenten online kwam te staan, werd het nog eenvoudiger om veel familie-informatie te achterhalen. Hierdoor heb ik in de loop der jaren redelijk wat gegevens kunnen verzamelen welke ik nu online heb geplaatst op mijn website. Een stamboom is het geschiedenisboek van de familie. Als je de verschillende families wat beter bekijkt dan zie je welk een ellende een gezin soms is overkomen, maar ook zaken waar je om moet glimlachen kom je tegen. De jaartallen spreken voor zich. De oudst bekende voorvader in onze Speelman-tak is Jannes SPEELMAN(S); hij is vermoedelijk geboren omstreeks 1692 te Westerbork.

Hoe nu verder?

Hoe werkt deze site nu precies? Ik kan me voorstellen dat u na het lezen van bovenstaande tekst denkt: 'allemaal mooi maar hoe begin ik hier nu iets op te zoeken'? U kunt zich ten eerste gaan oriënteren op mijn voorouders en zo de familiestamboom verder induiken. Daartoe kunt u bovenaan deze pagina twee keuzes maken: via de [Speelman] link bovenaan om mijn vaders-kant van de stamboom te verkennen of via de [Niemeijer] link rechts ernaast voor mijn moeders-zijde van mijn familie. U kunt ook direct op namen zoeken in het zoekgedeelte hierboven. Tot slot zijn er nog veel opties helemaal onderaan deze pagina, 'Andere mogelijkheden' genaamd. Oa. een kalender, de stamboomstatistieken, grafstenen en ook een link naar mijn persoonlijke website zijn hier terug te vinden.Een stamboomsite is nooit af. Elke dag weer is deze onderhevig aan wijzigingen door geboorte-, huwelijks- en overlijdensgebeurtenissen.

Indien u bereid bent uw familie-informatie te willen delen voor het aanvullen van mijn familiestamboom wordt dat natuurlijk ten zeerste gewaardeerd. U kunt daarvoor gebruik maken van het gezinswerkblad: door te klikken op de volgende link komt u op dat werkblad terecht: Gezinswerkblad.

Voor akten van de Burgerlijke Stand geldt dat deze na een bepaalde periode overgebracht worden van de gemeente naar het archief die ze in de regel direct openbaar maakt. Dit gebeurt na bepaalde, wettelijk bepaalde, termijnen:

geboorteakten - 100 jaar na geboorte;
huwelijksakten - 75 jaar na huwelijk;
overlijdensakten - 50 jaar na overlijden.


Deze termijnen staan in het Burgerlijk Wetboek. Voor het verwerken en publiceren van gegevens van levende personen dient de Wet Bescherming Persoonsgegevens gevolgd te worden. Deze wet gaat over de bescherming van levende personen, er geldt dus 'kort door de bocht' dat overledenen geen privacy hebben. Bovenstaande twee wetten dienen niet door elkaar gehaald te worden! De openbaarsheidstermijnen van de Burgerlijke Stand volgen niet uit de privacy wetgeving en voor het publiceren van gegevens van overleden personen hoeven zij niet meer dan 100 jaar geleden te zijn geboren. De openbaarheidstermijn van de akten van de Burgerlijke Stand zijn wellicht wel opgesteld met privacy in gedachten, alhoewel, mensen die ouder worden dan 100 jaar zien hun geboorteakte openbaar worden terwijl ze volgens de WBP recht op privacy hebben... Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Genealogie is de discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familienaam. Internet is daarbij tegenwoordig een onmisbaar hulpmiddel, zowel voor het zoeken naar gegevens als voor het publiceren van eigen gegevens en bevindingen. Maar wie dat wil doen, loopt al snel tegen de privacywetgeving aan. Ook auteursrecht kan een rol spelen. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (“de privacywet” in informele taal) mag je als genealoog gegevens publiceren van overledenen maar niet van levende personen. Soms hanteren mensen regels als “de geboortedatum moet 100 jaar in het verleden liggen” of “iemand moet 10 jaar overleden zijn” maar dat staat niet in de wet. Zelfs één dag na de sterfdatum publiceren is toegestaan, mits je maar uitkijkt dat je niet (ook) gegevens over nog levende nabestaanden publiceert. Soms weet je niet wat iemands sterfdatum is. Je neemt dan een risico door toch te publiceren. Dit risico inperken kan alleen door nader onderzoek (vaststellen sterfdatum) of te gokken dat iemand uit 1928 ondertussen wel overleden zal zijn, dan wel geen problemen zal maken. Maar juridisch gezien is het risico niet te vermijden. (Wel kun je je afvragen wat voor schadeclaim iemand kan indienen omdat hij in een stamboom staat als “vermoedelijk overleden”.)

Ondanks deze nieuwe wet- en regelgeving wens ik u toch veel plezier met dit naslagwerk. Indien u uw eigen vermelding hier op mijn website onafgeschermd aantreft, verneem ik dat graag van u om deze data alsnog onzichtbaar te maken of te verwijderen. Wilt u voor vragen, op- of aanmerkingen en/of verbeteringen of informatie in contact met mij komen, dan verzoek ik u daarvoor gebruik te maken van deze link.


Who is Ron Speelman?

I was born in Gieten and am currently living in Assen. My grandfather, Berend Speelman, was born in 1901 in Gieten. He was married to Jantina Zikken on November 8, 1929 at Gieten. My father, Jakob Speelman, was also born in Gieten (1934-2012) and also spent his childhood there. He was married to Willemtje Niemeijer. After their marriage they continued to live in Gieten and had two children. For many years my father was involved in genealogical research of our family. The names were noted down on the back of a long piece of wallpaper. He was not competent with computers and so at the beginning of this century I converted his family information into computer data. After a lot of person data from Alledrenten came online, it became even easier to retrieve a lot of family information. As a result, over the years I have been able to collect a fair amount of data that I have now placed online on my website. A family tree is the history book of the family. If you take a closer look at the different families, you see the misery that sometimes has happened to a family, but you also come across things that make you smile. The dates speak for themselves. The oldest known ancestor in our Speelman branch is Jannes SPEELMAN (S); He was probably born around 1692 in Westerbork.


What next?

How does this site work exactly? I can imagine that after reading the above text you think: 'all nice but how do I start looking for something here'? First of all, you can orientate yourself on my ancestors and so dive into the family tree. To do this, you can make two choices at the top of this page: via the [Father's side] link at the top to explore the Speelman side of the family tree or via the [Mothers side] link in addition for the Niemeijer side of my family. You can also search for names directly in the search section above. Finally, there are many options at the bottom of this page, called "Other Options." Ao. a calendar, the pedigree statistics, tombstones and also a link to my personal website can be found here. A pedigree site is never finished. Every day it is subject to change due to birth, marriage and death events.

If you are willing to share your family information to supplement my family tree, this is of course highly appreciated. You can use the family worksheet for this: by clicking on the following link you will be taken to that worksheet: Family worksheet.

For civil status deeds, it applies that after a certain period of time they are transferred from the municipality to the archive that usually makes them public. This happens after certain, legally determined, deadlines:

birth certificates - 100 years after birth;
marriage certificates - 75 years after marriage;
death certificates - 50 years after death.


These terms are stated in the Civil Code. The Data Protection Act must be followed to process and publish data from living persons. This law is about the protection of living persons, so it applies 'briefly through the corner' that the deceased have no privacy. The above two laws do not have to be confused! The terms of disclosure of the Civil Registry do not follow from the privacy legislation and for the publication of data of deceased persons they do not have to be born more than 100 years ago. The term of publicity of the records of the Civil Registry may have been drawn up with privacy in mind, although, people who are over 100 years old see their birth certificate revealed while according to the WBP they are entitled to privacy ... The General Data Protection Regulation will apply from 25 May 2018. This means that from that date the same privacy legislation applies throughout the European Union (EU). The Personal Data Protection Act will then no longer apply.

Genealogy is the discipline of history that deals with ancestor research or the descent of the family name. The Internet is nowadays an indispensable tool, both for searching for data and for publishing your own data and findings. But whoever wants to do that will soon come up against privacy legislation. Copyright can also play a role. Pursuant to the Personal Data Protection Act ("the Privacy Act" in informal language) you can publish data as a genealogist about the deceased but not about living persons. Sometimes people use rules such as "the date of birth must be 100 years in the past" or "someone must have died 10 years", but that is not specified in the law. Even publishing one day after the date of death is allowed, provided that you are careful that you do not (also) publish information about surviving relatives. Sometimes you don't know what a person's death date is. You then take a risk by still publishing. This risk can only be limited by further investigation (determining the date of death) or by gambling that someone from 1928 will in the meantime have died or will not have any problems. But legally speaking, the risk cannot be avoided. (You can ask yourself, however, what kind of claim can someone make because he is in a family tree as “presumably deceased”.)

Despite these new laws and regulations, I still wish you much pleasure with this reference work. If you find your own listing here unprotected on my website, I would like to hear from you to make this data invisible or to delete it. Do you want to contact me for questions, remarks and / or improvements or information, then I request that you use this link for this.


Wer ist Ron Speelman?

Ich wurde in Gieten geboren und lebe derzeit in Assen. Mein Großvater, Berend Speelman, wurde 1901 in Gieten geboren. Er war am 8. November 1929 in Gieten mit Jantina Zikken verheiratet. Mein Vater, Jakob Speelman, wurde ebenfalls in Gieten (1934-2012) geboren und verbrachte dort auch seine Kindheit. Er war mit Willemtje Niemeijer verheiratet. Nach ihrer Heirat lebten sie weiter in Gieten und hatten zwei Kinder. Mein Vater war viele Jahre an der Ahnenforschung unserer Familie beteiligt. Die Namen wurden auf der Rückseite einer langen Tapete notiert. Er war nicht kompetent für Computer und so wandelte ich Anfang dieses Jahrhunderts seine Familieninformationen in Computerdaten um. Nachdem viele Personendaten von Alledrenten online gestellt wurden, wurde es noch einfacher, viele familiäre Informationen abzurufen. So konnte ich im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Daten sammeln, die ich jetzt auf meiner Website online gestellt habe. Ein Stammbaum ist das Geschichtsbuch der Familie. Wenn Sie die verschiedenen Familien genauer betrachten, sehen Sie das Elend, das manchmal einer Familie passiert ist, aber Sie stoßen auch auf Dinge, die Sie zum Lächeln bringen. Die Termine sprechen für sich. Der älteste bekannte Vorfahr in unserem Zweig Speelman ist Jannes SPEELMAN (S); Er wurde wahrscheinlich um 1692 in Westerbork geboren.


Wie geht es weiter?

Wie funktioniert diese Seite genau? Ich kann mir vorstellen, dass Sie nach dem Lesen des obigen Textes denken: "Alles schön, aber wie fange ich an, hier nach etwas zu suchen"? Zunächst können Sie sich an meinen Vorfahren orientieren und so in den Stammbaum eintauchen. Um dies zu tun, können Sie oben auf dieser Seite zwei Optionen auswählen: Über den Link [Seite des Vaters] oben auf der Speelman-Seite des Stammbaums oder über den Link [Mutterseite] zusätzlich für die Niemeijer-Seite meiner Familie. Sie können auch direkt im Suchbereich oben nach Namen suchen. Schließlich gibt es am Ende dieser Seite viele Optionen, die als "Andere Optionen" bezeichnet werden. Ao. Einen Kalender, die Stammbaumstatistik, Grabsteine ​​und einen Link zu meiner persönlichen Website finden Sie hier Eine Stammbaumseite ist nie fertiggestellt. Jeden Tag kann es aufgrund von Geburt, Ehe und Todesfällen geändert werden.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Familieninformationen zur Ergänzung meines Familienstammbaums weiterzugeben, wird dies natürlich sehr geschätzt. Sie können das Familienblatt dafür verwenden: Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu diesem Arbeitsblatt: Familienblatt.

Für Zivilstandsurkunden gilt, dass sie nach einer gewissen Zeit von der Gemeinde in das Archiv gebracht werden, das sie in der Regel öffentlich macht. Dies geschieht nach bestimmten, gesetzlich festgelegten Fristen:

Geburtszertifikate - 100 Jahre nach der Geburt;
Heiratsurkunden - 75 Jahre nach der Heirat;
Sterbeurkunden - 50 Jahre nach dem Tod.


Diese Bedingungen sind im Zivilgesetzbuch festgelegt. Für die Verarbeitung und Veröffentlichung von Daten lebender Personen ist das Datenschutzgesetz zu beachten. Bei diesem Gesetz geht es um den Schutz lebender Personen, daher gilt "kurz durch die Ecke", dass die Verstorbenen keine Privatsphäre haben. Die beiden oben genannten Gesetze müssen nicht verwechselt werden! Die Veröffentlichungsfrist des Standesamtes ergibt sich nicht aus den Datenschutzgesetzen und für die Veröffentlichung von Daten verstorbener Personen müssen diese nicht vor mehr als 100 Jahren geboren werden. Die Veröffentlichungsfrist für die Aufzeichnungen des Standesamtes könnte im Hinblick auf den Datenschutz festgelegt worden sein, obwohl Personen, die über 100 Jahre alt sind, sehen ihre Geburtsurkunde offen, während sie laut WBP ein Recht auf Privatsphäre haben ... Die Allgemeine Datenschutzverordnung gilt ab dem 25. Mai 2018. Dies bedeutet, dass ab diesem Datum in der gesamten Europäischen Union (EU) die gleichen Datenschutzgesetze gelten. Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten gilt dann nicht mehr.

Genealogie ist die Disziplin der Geschichte, die sich mit Ahnenforschung oder der Abstammung des Familiennamens befasst. Das Internet ist heutzutage ein unverzichtbares Werkzeug, sowohl für die Suche nach Daten als auch für die Veröffentlichung eigener Daten und Ergebnisse. Aber wer das will, wird schon bald gegen die Datenschutzgesetze stoßen. Das Urheberrecht kann auch eine Rolle spielen. Gemäß dem Datenschutzgesetz ("Datenschutzgesetz" in informeller Sprache) können Sie Daten als Ahnenforscher über den Verstorbenen veröffentlichen, nicht jedoch über lebende Personen. Manchmal verwenden Menschen Regeln wie "Das Geburtsdatum muss 100 Jahre zurück liegen" oder "Jemand muss 10 Jahre verstorben sein", aber das ist im Gesetz nicht festgelegt. Sogar die Veröffentlichung eines Tages nach dem Todestag ist zulässig. vorausgesetzt, Sie achten darauf, dass Sie (auch) keine Informationen über Hinterbliebene veröffentlichen. Manchmal wissen Sie nicht, was das Todesdatum einer Person ist. Sie gehen dann ein Risiko ein, wenn Sie weiterhin veröffentlichen. Dieses Risiko kann nur durch weitere Untersuchungen (Ermittlung des Todesdatums) oder durch Glücksspiele eingeschränkt werden, die jemand aus dem Jahr 1928 inzwischen gestorben ist oder keine Probleme hat. Aber rechtlich gesehen kann das Risiko nicht vermieden werden. (Sie können sich jedoch fragen, welche Art von Behauptung jemand geltend machen kann, da er sich in einem Stammbaum als "vermutlich verstorben" befindet.)

Trotz dieser neuen Gesetze und Bestimmungen wünsche ich Ihnen mit diesem Nachschlagewerk viel Freude. Wenn Sie Ihren eigenen Eintrag hier auf meiner Website ungeschützt finden, Ich würde gerne von Ihnen hören, um diese Daten unsichtbar zu machen oder zu löschen. Möchten Sie mich für Fragen, Anmerkungen und / oder Verbesserungen oder Informationen kontaktieren? dann bitte ich Sie, den Link zu verwenden.


Qui est Ron Speelman?

Je suis né à Gieten et réside actuellement à Assen. Mon grand-père, Berend Speelman, est né en 1901 à Gieten. Il était marié à Jantina Zikken le 8 novembre 1929 à Gieten. Mon père, Jakob Speelman, est également né à Gieten (1934-2012) et y a passé son enfance. Il était marié à Willemtje Niemeijer. Après leur mariage, ils ont continué à vivre à Gieten et ont eu deux enfants. Pendant de nombreuses années, mon père a été impliqué dans les recherches généalogiques de notre famille. Les noms ont été notés au dos d'un long papier peint. Il n’était pas compétent en informatique et, au début de ce siècle, j’ai converti les informations relatives à sa famille en données informatiques. Après la mise en ligne de nombreuses informations personnelles issues de Alledrenten, il est devenu encore plus facile de récupérer de nombreuses informations relatives à la famille. En conséquence, au fil des ans, j'ai pu collecter une quantité non négligeable de données que j'ai maintenant mises en ligne sur mon site Web. Un arbre généalogique est le livre d'histoire de la famille. Si vous regardez de plus près les différentes familles, vous voyez la misère qui s'est parfois produite dans une famille, mais vous rencontrez aussi des choses qui vous font sourire. Les dates parlent d'elles-mêmes. Le plus ancien ancêtre connu de notre succursale de Speelman est Jannes SPEELMAN (S); Il est probablement né vers 1692 à Westerbork.


Et ensuite?

Comment fonctionne ce site exactement? Je peux imaginer qu'après avoir lu le texte ci-dessus, vous pensiez: "Tout va bien, mais comment puis-je commencer à chercher quelque chose ici"? Tout d'abord, vous pouvez vous orienter sur mes ancêtres et plonger ainsi dans l'arbre généalogique. Pour ce faire, vous pouvez faire deux choix en haut de cette page: via la [page du père] lien en haut pour explorer le côté Speelman de l'arbre généalogique ou via le [côté mères] lien en plus du côté Niemeijer de ma famille. Vous pouvez également rechercher des noms directement dans la section de recherche ci-dessus. Enfin, il existe de nombreuses options au bas de cette page, appelées "Autres options". Ao. un calendrier, les statistiques de pedigree, les pierres tombales ainsi qu'un lien vers mon site web personnel peuvent être trouvés ici. Un site de pedigree n'est jamais terminé. Chaque jour, il est soumis à des modifications en raison d'événements de naissance, de mariage et de décès.

Si vous êtes disposé à partager les informations de votre famille pour compléter mon arbre généalogique, ceci est bien sûr très apprécié. Vous pouvez utiliser la feuille de calcul de famille pour cela: en cliquant sur le lien suivant, vous serez dirigé vers cette feuille de calcul: Feuille de famille.

Pour les actes d'état civil, il est prévu qu'après un certain temps, ils soient transférés de la commune aux archives qui, en règle générale, les rendent publiques. Cela se produit après certaines dates limites déterminées légalement:

certificats de naissance - 100 ans après la naissance;
certificats de mariage - 75 ans après le mariage;
Actes de décès - 50 ans après le décès.


Ces termes sont énoncés dans le code civil. La loi sur la protection des données doit être suivie pour traiter et publier les données de personnes vivantes. Cette loi concerne la protection des personnes vivantes. Elle s'applique donc brièvement, à savoir que le défunt n'a aucune vie privée. Les deux lois ci-dessus ne doivent pas être confondues! La durée de la publicité du registre civil ne découle pas de la législation sur la confidentialité et pour la publication des données de personnes décédées, il n'est pas nécessaire qu'elles soient nées il y a plus de 100 ans. La durée de la publicité des archives de l’état civil peut avoir été établie en tenant compte de la vie privée, bien que, les personnes de plus de 100 ans voient leur acte de naissance révélé alors que selon le WBP, elles ont droit à la vie privée ... Le règlement général sur la protection des données sera applicable à partir du 25 mai 2018. Cela signifie qu'à partir de cette date, la même législation en matière de protection de la vie privée s'applique dans toute l'Union européenne (UE). La loi sur la protection des données personnelles ne sera alors plus applicable.

La généalogie est la discipline de l'histoire qui traite de la recherche des ancêtres ou de la descendance du nom de famille. Internet est aujourd'hui un outil indispensable, à la fois pour rechercher des données et pour publier vos propres données et résultats. Quiconque veut faire cela se heurtera bientôt à la législation sur la protection de la vie privée. Le droit d'auteur peut également jouer un rôle. Conformément à la Loi sur la protection des données personnelles ("Loi sur la protection des données" dans un langage informel), vous pouvez publier des données en tant que généalogiste sur le défunt, mais pas sur des personnes vivantes. Parfois, les gens utilisent des règles telles que "la date de naissance doit être 100 ans dans le passé" ou "quelqu'un doit être décédé 10 ans", mais cela n'est pas spécifié dans la loi. Même la publication un jour après la date du décès est autorisée, à condition que vous fassiez attention à ne pas (aussi) publier des informations sur les parents survivants. Parfois, vous ne savez pas quelle est la date de décès d'une personne. Vous prenez alors un risque en publiant encore. Ce risque ne peut être limité que par des investigations ultérieures (détermination de la date du décès) ou par le fait que quelqu'un de 1928 sera décédé ou n'aura aucun problème. Mais juridiquement parlant, le risque ne peut être évité. (Vous pouvez toutefois vous demander quel type de réclamation une personne peut-elle faire car il figure dans un arbre généalogique présumé «probablement décédé».)

Malgré ces nouvelles lois et réglementations, je vous souhaite toujours beaucoup de plaisir avec cet ouvrage de référence. Si vous trouvez votre propre liste ici sans protection sur mon site, J'aimerais avoir de vos nouvelles pour rendre ces données invisibles ou pour les supprimer. Voulez-vous me contacter pour des questions, remarques et / ou améliorations ou informations, alors je vous demande d'utiliser le lien pour cela.Deze site is mede ontwikkeld door Ron Speelman i.s.m. The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, naar het idee van Darrin Lythgoe © 2001-2022.

De website-data wordt onderhouden door Ron Speelman. | Data Beschermings Beleid.