Ron's Genealogiepagina

Stamboomonderzoek vanuit Gieten, Drenthe, Nederland

Startpagina Zoek Aanmelden  
Deel Print Voeg bladwijzer toe


NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Herkomst van een achternaam

Ben jij ook nieuwsgierig naar de herkomst van een achternaam? Iedereen heeft een achternaam, dat is al eeuwen zo. Vaak wordt gedacht dat men pas een achternaam koos in de tijd dat Napoleon ons land regeerde, maar dat is een misverstand. Al sinds het Concilie van Trente (1545-1563) moesten burgers al een vaste naam aannemen. De oudst bekendste Germaanse namen in onze streken dateren zelfs van begin 11e eeuw. Vanaf 1794 was het in Belgie verboden om een andere naam te hanteren dan op de geboorte akte stond vermeld. Napoleon startte het Bevolkingsregister Maar van Napoleon moesten alle burgers geregistreerd worden bij het bevolkingsregister (vanaf 1811). Mensen hadden toen al eeuwenlang een achternaam. Degene die dit toch niet hadden, of een nieuwe naam wilde, moesten dat nu vastleggen. Dit maakt de kennis van de herkomst van een achternaam wel boeiend. Namen konden voor de Frans Tijd eenvoudig aangenomen of veranderd worden. In die tijd werden voorouders vaak geeerd door van de voor- of achternaam een dubbele achternaam te maken, zoals Bosch Morison. Na 1811 was hier een gerechtelijke procedure met koningsbesluit voor nodig. Sindsdien heeft iedereen dus een vaste ‘gefixeerde’ achternaam, afgezien van schrijffouten als ch, g, au, ou, ee, e, enz.

Het éénnaamsysteem

De eerste bewijzen zijn er vanaf de 5e eeuw na Chr. Volkeren zoals de Germanen, Franken, Friezen en Saksen hanteerden het éénnaamsysteem, waarbij ieder persoon een eigen naam had. In de Middeleeuwen had ca. 5-8% van de bevolking een achternaam. Voor zover men heeft kunnen nagaan, is de achternaam ontstaan in Italie via edellieden en patriciers. Dit gebruik is via Zwitserland en Frankrijk naar onze streken gekomen.

Concilie van Trente

Door de groei van de bevolking werd dit éénnaamsysteem vervangen door het tweenamensysteem, waarbij een persoon een voornaam met achternaam kreeg. Dankzij het ‘Concilie van Trente’ (1545-1563) werd het volk opgeroepen om achternamen aan te nemen. Dit proces ging sneller in steden dan op het platteland. De elite noemde hun kinderen in de troonopvolging naar de heerser met een volgnummers (b.v. Lodewijk IX, X, XI).

Onderverdeling van achternamen

Afstammingsnamen

Vadersnamen (patroniem): Zoals: Morison (zoon van Moris), Janssen (zoon van Jan), Willemsen (zoon van Willem).
Moedernaam (metroniem): Ontstaan uit de voornaam van de moeder en overige verwantsnamen. (Ooms, De Neef, Mariën).

Van een heerser
Of ze echte nazaten waren of de wens hadden, er zijn veel mensen die Keizer, Koning, Hertog, Graaf en de Grote heten.

Samenstelling voornamen
Zoals Willem Theunis, Henk Pieter, Marie Klaas.

Geografische namen (toponiem)
Naam van de plaats, streek of de achternaam van de heer die men diende. Zoals: van Asperen, Tiburg, van Brussel, van Velzen, (van) Groningen, Limburg.
Adresnaam: Dannenburg, Van den Berg, Van der Linden, Van de Bos.
Of van huizen of boerderij: Bronsvoort, Nooitgedagt, Lindehoeve, Bontekoe. In Oost-Nederland veel -ing of -ink zoals Aalderink, Avink.

Beroepsnamen
Vernoemd naar het beroep wat men uitoefende. Zoals: Speelman, Kuiper, de Boer, Smid, Bakker, Visser, Molenaar, Bleker, Groenteman, Venter.

Eigenschapsnamen, persoonstype
Uiterlijke of geestelijke kenmerken: de Lange, de Korte, Bolleman, de Kleine, de Wilde.
Zelfs boevennamen, zoals de Boef, Schooier, de Schurk, de Slegte.

Diernamen
Bevatte een dier: de Vos, de Leeuw, de Hond, Kat, Vogel.

Vondelingen
Vondelingen kregen een hele toepasselijke, soms ook flauwe naam, zoals Grafsteen, Gruis, Ongemack, Rat, Tyran, Verloren, Vondeling, Gerugt, Rooven, Abuis.

Misverstanden / schrijffouten
Alles ging fonetisch, dus er zullen ook namen onbedoeld verkeerd genoteerd zijn of fout overgenomen door een onleesbaar handschrift, denk ook aan de Y en IJ.

Dubbele achternamen
En dan hebben we ook nog de achternamen die vroeger bewust werden samengevoegd. Dus naast de Pieter Janssen (de zoon van Jan), kwamen er dubbele achternamen, en soms zelfs drie- en vierdubbele achternamen. Bewust gecreerd om een ouder of familielid (ook aangetrouwd) te eren, de familienaam te behouden of in de adelstand te blijven (of te komen).
In de Middeleeuwen tot halverwege de 19e eeuw werd dit maar al te graag gedaan. In 1838 kwam er een nieuwe wet die een Koninklijk Besluit nodig was, maar pas in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werden de regels strenger om misbruik en ‘ijdeltuiterij’ te voorkomen.

Er wordt gezegd dat mensen met een dubbele achternaam van adel zijn. Maar omdat er ook veel misbruik werd gemaakt om de naam van een bekend persoon aan je eigen naam toe te voegen, is in veel gevallen de wens de vader van de gedachte.

De herkomst van een achternaam
Tegenwoordig kunnen we goed traceren waar onze achternaam vandaan komt. Op de Nederlandse Familienamenbank vind je de herkomst van een achternaam en ook waar die in Nederland het meeste voorkomt. Op Geneanet kan je je achternaam traceren in heel Europa. Hou bij Geneanet wel in gedachte dat de verspreiding van een naam uit de database komt van de stambomen in dat systeem. Als een achternaam niet in een regio voorkomt, wil dat niet zeggen dat daar nooit mensen met die naam hebben gewoond. Deze informatie is vooral interessant voor afstammelingen van voorouders die zijn geemigreerd.
Je kunt ook de naam ook Googlen met een combinatie van stad of regio. Wellicht krijg je onverwachte resultaten. Een stamboomrapport kan de veranderingen van een naam laten zien gedurende de eeuwen (b.v. bij de familie van Eunen – van Unen). Onderzoek naar de herkomst van je achternaam kan een goede reden zijn waarom iemand stamboomonderzoek gaat doen.

Vernoemingsregels kinderen
Niet alleen achternamen zijn interessant om te achterhalen, maar ook voornamen. Vroeger waren er vaste vernoemingsregels voor kinderen die tot zeker half 20e eeuw zijn volgehouden. Hiermee kan je eventuele onwettige kinderen traceren (als de vermoedelijke vader niet de vader is), idem voor kraamvrouwbekentenissen. En als een familielid Louis heette, had dit ook een bijzondere reden.

Origin of a surname

Are you also curious about the origin of a surname? Everyone has a surname, it has been like that for centuries. It is often thought that people chose a surname only when Napoleon ruled our country, but that is a misunderstanding. Ever since the Council of Trent (1545-1563), citizens have had to adopt a fixed name. The oldest known Germanic names in our regions even date from the early 11th century. From 1794 it was forbidden in Belgium to use a different name than stated on the birth certificate. Napoleon started the Population Register But from Napoleon all citizens had to be registered with the population register (from 1811). People had a surname for centuries. Those who did not have this, or who wanted a new name, had to record it now. This makes the knowledge of the origin of a surname fascinating. Names could easily be adopted or changed for the Frans Tijd. At that time, ancestors were often honored by turning the first or last name into a double last name, such as Bosch Morison. After 1811 this required legal proceedings with a royal decree. Since then, everyone has had a fixed "fixed" last name, apart from typing errors such as ch, g, au, ou, ee, e, etc.

The single name system

The first evidence is from the 5th century AD. Peoples such as the Germans, Francs, Frisians and Saxons used the one-name system, where each person had their own name. In the Middle Ages, around 5-8% of the population had a surname. As far as one has been able to ascertain, the surname originated in Italy through noblemen and patricians. This custom came to our regions via Switzerland and France.

Council of Trent

Due to the growth of the population, this one-name system was replaced by the two-name system, whereby a person was given a first name with surname. Thanks to the "Council of Trent" (1545-1563), the people were called upon to take surnames. This process went faster in cities than in the countryside. In the succession to the throne, the elite named their children after the ruler with a sequence number (e.g., Louis IX, X, XI).

Subdivision of surnames

Descendants names

Father's Names (Patronymic): Such as: Morison (son of Moris), Janssen (son of Jan), Willemsen (son of Willem).
Mother name (metronymic): Originated from the mother's first name and other family names. (Ooms, De Neef, Mariën).

From a ruler
Whether they were real descendants or had a desire, there are many people named Emperor, King, Duke, Count and the Great.

Composition of first names
Such as Willem Theunis, Henk Pieter, Marie Klaas.

Geographical names (toponym)
Name of the place, region or last name of the gentleman who was served. Such as: van Asperen, Tiburg, van Brussel, van Velzen, (van) Groningen, Limburg.
Address: Dannenburg, Van den Berg, Van der Linden, Van de Bos.
Or from houses or farm: Bronsvoort, Nooitgedagt, Lindehoeve, Bontekoe. In the east of the Netherlands a lot of ing or inking such as Aalderink, Avink.

Professional names
Named after the profession they practiced. Such as: Speelman, Kuiper, de Boer, Smid, Bakker, Visser, Molenaar, Bleker, Groenteman, Venter.

Property names, person type
External or spiritual characteristics: the Lange, the Korte, Bolleman, the Kleine, de Wilde.
Even crook names, such as the Boef, Schooier, de Schurk, de Slegte.

Animal names
Contains an animal: the Fox, the Lion, the Dog, Cat, Bird.

Findings
Foundings were given a very appropriate, sometimes faint name, such as Gravestone, Grit, Ongemack, Rat, Tyran, Lost, Founding, Gerugt, Rooven, Abuis.

Misunderstandings / spelling errors
Everything went phonetic, so names will also have been inadvertently written down incorrectly or incorrectly taken over by an illegible handwriting, also think of the Y and IJ.

Double surnames
And then we also have the surnames that were deliberately combined in the past. So in addition to Pieter Janssen (Jan's son), there were double surnames, and sometimes even triple and quadruple surnames. Deliberately created to honor a parent or family member (also by marriage), to keep the family name or to remain (or to become) nobility.
In the Middle Ages to the mid-19th century this was only too happily done. In 1838 a new law came into force that required a Royal Decree, but only in the years before the Second World War did the rules become stricter to prevent abuse and "vanity".

It is said that people with a double surname are of nobility. But because there was also a lot of abuse to add the name of a famous person to your own name, in many cases the wish is the father of the thought.

The origin of a surname
Nowadays we can easily trace where our last name comes from. On the Dutch Family Name Database you will find the origin of a surname and also where it is most common in the Netherlands. On Geneanet you can trace your last name throughout Europe. Keep in mind at Geneanet that the distribution of a name comes from the pedigrees in that system. If a surname is not in a region, does not mean that people with that name have never lived there. This information is especially interesting for descendants of ancestors who have migrated You can also Google the name with a combination of city or region. You may get unexpected results. A family tree report can show the changes of a name over the centuries (e.g. with the van Eunen - van Unen family). Researching the origin of your last name can be a good reason why someone is going to do family tree research.

Children naming rules
Not only last names are interesting to find out, but also first names. In the past there were fixed naming rules for children that were sustained until at least the mid-20th century. This allows you to trace any illegal children (if the suspected father is not the father), the same for maternity confessions. And if a relative was called Louis, this also had a special reason.

Herkunft eines Nachnamens

Sind Sie auch neugierig auf die Herkunft eines Nachnamens? Jeder hat einen Nachnamen, das ist seit Jahrhunderten so. Es wird oft angenommen, dass die Menschen nur einen Nachnamen gewählt haben, als Napoleon unser Land beherrschte. aber das ist ein Missverständnis. Seit dem Konzil von Trient (1545-1563) müssen die Bürger einen festen Namen annehmen. Die ältesten bekannten germanischen Namen in unseren Regionen stammen noch aus dem frühen 11. Jahrhundert. Ab 1794 war es in Belgien verboten, einen anderen Namen zu verwenden als auf der Geburtsurkunde angegeben. Napoleon begann das Bevölkerungsregister Aber von Napoleon aus mussten alle Bürger in das Bevölkerungsregister eingetragen werden (ab 1811). Die Menschen hatten seit Jahrhunderten einen Nachnamen. Diejenigen, die dies nicht hatten oder einen neuen Namen wollten, mussten dies jetzt aufnehmen. Dies macht das Wissen um die Herkunft eines Familiennamens faszinierend. Namen können für Frans Tijd leicht übernommen oder geändert werden. Zu dieser Zeit wurden Ahnen oft geehrt, indem der Vor- oder Nachname in einen doppelten Nachnamen umgewandelt wurde, wie beispielsweise Bosch Morison. Nach 1811 erforderte dies ein Gerichtsverfahren mit königlicher Verfügung. Seitdem hat jeder einen festen "festen" Nachnamen, abgesehen von Tippfehlern wie ch, g, au, ou, ee, e usw.

Das System mit einem einzigen Namen

Der erste Beweis stammt aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Völker wie die Deutschen, Franken, Friesen und Sachsen benutzten das Ein-Namen-System, wobei jede Person ihren eigenen Namen hatte. Im Mittelalter hatten etwa 5-8% der Bevölkerung einen Nachnamen. Soweit man feststellen konnte, stammte der Nachname von Adeligen und Patriziern in Italien. Dieser Brauch kam über die Schweiz und Frankreich in unsere Regionen.

Konzil von Trient

Aufgrund des Bevölkerungswachstums wurde dieses Ein-Namen-System durch das Zwei-Namen-System ersetzt, wobei eine Person einen Vornamen mit Nachnamen erhielt. Dank des "Konzils von Trient" (1545-1563) wurden die Menschen aufgefordert, Nachnamen zu nehmen. Dieser Prozess verlief in Städten schneller als auf dem Land. In der Thronfolge benannte die Elite ihre Kinder nach dem Herrscher mit einer Seriennummer (z. B. Louis IX, X, XI).

Unterteilung von Nachnamen

Nachkommennamen

Namen des Vaters (patronymisch): Wie: Morison (Sohn von Moris), Janssen (Sohn von Jan), Willemsen (Sohn von Willem).
Name der Mutter (metronymisch): Entstanden aus dem Vornamen der Mutter und anderen Familiennamen. (Ooms, De Neef, Mariën).

Von einem Lineal
Ob sie echte Nachkommen waren oder einen Wunsch hatten, es gibt viele Menschen, die Kaiser, König, Herzog, Graf und der Große genannt werden.

Zusammensetzung der Vornamen
Wie Willem Theunis, Henk Pieter, Marie Klaas.

Geographische Namen (Ortsname)
Name des Ortes, der Region oder des Nachnamens des Herrn, der bedient wurde. Wie zum Beispiel: van Asperen, Tiburg, van Brussel, van Velzen, (van) Groningen, Limburg Adresse: Dannenburg, Van den Berg, Van der Linden, Van de Bos Oder von Häusern oder Bauernhof: Bronsvoort, Nooitgedagt, Lindehoeve, Bontekoe. Im Osten der Niederlande gibt es viele Farb- und Farbwerke wie Aalderink, Avink Professionelle Namen
Benannt nach dem Beruf, den sie ausgeübt haben. Zum Beispiel: Speelman, Kuiper, de Boer, Smid, Bakker, Visser, Molenaar, Bleker, Groenteman, Venter.

Eigenschaftsnamen, Personentyp
Äußere oder spirituelle Merkmale: die Lange, die Korte, Bolleman, die Kleine, de Wilde Sogar Gauner-Namen wie Boef, Schooier, de Schurk, de Slegte.

Tiernamen
Enthält ein Tier: den Fuchs, den Löwen, den Hund, die Katze, den Vogel.

Ergebnisse
Foundings erhielten einen sehr passenden, manchmal schwachen Namen, wie z. B. Grabstein, Grit, Ongemack, Ratte, Tyran, Lost, Found, Gerugt, Rooven, Abuis. Missverständnisse / Rechtschreibfehler
Alles wurde phonetisch, so dass auch unabsichtlich Namen unkorrekt niedergeschrieben oder von einer unleserlichen Handschrift falsch übernommen wurden, denken Sie auch an das Y und das IJ.

Doppelte Nachnamen
Und dann haben wir auch die Nachnamen, die in der Vergangenheit absichtlich kombiniert wurden. So gab es neben Pieter Janssen (Jan's Sohn) zwei Nachnamen, manchmal sogar drei- und vierfache Nachnamen. Absichtlich geschaffen, um einen Elternteil oder ein Familienmitglied zu ehren (auch durch Heirat), um den Nachnamen zu behalten oder zu bleiben (oder zu kommen). Im Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dies nur zu gerne getan. 1838 trat ein neues Gesetz in Kraft, das einen königlichen Erlass erforderte. Erst in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg wurden die Regeln strikter, um Missbrauch und "Eitelkeit" zu verhindern.

Es wird gesagt, dass Personen mit einem doppelten Nachnamen von Adel sind. Aber weil es auch eine Menge Missbrauch gab, um den Namen einer berühmten Person zu Ihrem eigenen Namen hinzuzufügen, In vielen Fällen ist der Wunsch der Vater des Gedankens.

Die Herkunft eines Nachnamens
Heutzutage können wir leicht nachvollziehen, woher unser Nachname kommt. In der niederländischen Familiennamendatenbank finden Sie den Ursprung eines Familiennamens und auch, wo dieser in den Niederlanden am häufigsten vorkommt. Auf Geneanet können Sie Ihren Nachnamen in ganz Europa ermitteln. Denken Sie bei Geneanet daran, dass die Verteilung eines Namens von den Stammbäumen in diesem System stammt. Wenn ein Nachname nicht in einer Region ist, Das bedeutet nicht, dass Menschen mit diesem Namen noch nie dort gelebt haben. Diese Informationen sind besonders für Nachkommen von migrierten Vorfahren interessant Sie können den Namen auch mit einer Kombination aus Stadt oder Region auf Google setzen. Sie können unerwartete Ergebnisse erhalten. Ein Stammbaumbericht kann die Änderungen eines Namens im Laufe der Jahrhunderte anzeigen (z. B. bei der Familie van Eunen-van Unen). Die Erforschung des Ursprungs Ihres Nachnamens kann ein guter Grund sein, warum jemand Stammbaumforschung durchführt.

Benennungsregeln für Kinder
Interessant sind nicht nur die Nachnamen, sondern auch die Vornamen. In der Vergangenheit gab es feste Benennungsregeln für Kinder, die mindestens bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts Bestand hatten. So können Sie alle illegalen Kinder ausfindig machen (wenn der verdächtige Vater nicht der Vater ist). Dies gilt auch für Mutterschaftskonfessionen. Und wenn ein Verwandter Louis genannt wurde, hatte dies auch einen besonderen Grund.

Origine d'un nom de famille

Êtes-vous également curieux de connaître l'origine d'un nom de famille? Tout le monde a un nom de famille, c'est comme ça depuis des siècles. On pense souvent que les gens ne choisissent un nom de famille que lorsque Napoléon a dirigé notre pays, mais c'est un malentendu. Depuis le concile de Trente (1545-1563), les citoyens ont dû adopter un nom fixe. Les plus anciens noms germaniques connus dans nos régions datent même du début du 11ème siècle. À partir de 1794, il fut interdit en Belgique d'utiliser un nom différent de celui indiqué sur l'acte de naissance. Napoléon a commencé le registre de la population Mais de Napoléon, tous les citoyens devaient être inscrits au registre de la population (à partir de 1811). Les gens ont eu un nom de famille pendant des siècles. Ceux qui ne l'ont pas ou qui veulent un nouveau nom doivent le noter maintenant. Cela rend la connaissance de l'origine d'un nom de famille fascinant. Les noms pourraient facilement être adoptés ou modifiés pour le Frans Tijd. À cette époque, les ancêtres étaient souvent honorés en transformant le prénom ou le nom de famille en un nom de famille double, tel que Bosch Morison. Après 1811, une procédure judiciaire avec un décret royal est nécessaire. Depuis lors, tout le monde a eu un nom de famille «fixe» fixe, mis à part les fautes de frappe telles que ch, g, au, ou, ee, e, etc.

Le système de nom unique

La première preuve date du 5ème siècle après JC. Des peuples tels que les Allemands, les Francs, les Frisons et les Saxons utilisaient le système du nom unique, selon lequel chaque personne avait son propre nom. Au Moyen Âge, environ 5 à 8% de la population portait un nom de famille. À notre connaissance, le nom de famille a été créé en Italie par le biais de nobles et de patriciens. Cette coutume est arrivée dans nos régions via la Suisse et la France.

Concile de Trente

En raison de la croissance démographique, ce système à un nom a été remplacé par le système à deux noms, dans lequel une personne se voit attribuer un prénom avec un nom de famille. Grâce au "Concile de Trente" (1545-1563), le peuple a été appelé à prendre un nom de famille. Ce processus a été plus rapide dans les villes que dans les campagnes. Dans la succession au trône, les élites ont donné le nom de leurs enfants au souverain avec un numéro de série (par exemple, Louis IX, X, XI).

Subdivision des noms de famille

Noms des descendants

Noms de père (patronymique): Tels que: Morison (fils de Moris), Janssen (fils de Jan), Willemsen (fils de Willem).
Nom de la mère (métronyme): provient du prénom de la mère et d'autres noms de famille. (Ooms, De Neef, Mariën).

À partir d'une règle
Qu'ils soient de vrais descendants ou qu'ils aient un désir, il y a beaucoup de personnes nommées Empereur, Roi, Duc, Comte et le Grand.

Composition des prénoms
Tels que Willem Theunis, Henk Pieter, Marie Klaas.

Noms géographiques (toponyme)
Nom du lieu, de la région ou du nom de famille du monsieur qui a été servi. Tels que: van Asperen, Tibourg, van Brussel, van Velzen, (van) Groningue, Limbourg.
Adresse: Dannenburg, Van den Berg, Van der Linden, Van de Bos.
Ou à partir de maisons ou de fermes: Bronsvoort, Nooitgedagt, Lindehoeve, Bontekoe. Dans l’est des Pays-Bas, beaucoup d’ing ou d’encrage comme Aalderink, Avink.

Noms professionnels
Nommé d'après le métier qu'ils pratiquaient. Tels que: Speelman, Kuiper, de Boer, Smid, Bakker, Visser, Molenaar, Bleker, Groenteman, Venter.

Noms de propriété, type de personne
Caractéristiques externes ou spirituelles: la Lange, la Korte, Bolleman, la Kleine, de Wilde.
Même des noms d'escrocs, tels que Boef, Schooier, de Schurk, de Slegte.

Noms d'animaux
Contient un animal: le renard, le lion, le chien, le chat, l'oiseau.

Constatations
Les fondations ont reçu un nom très approprié, parfois faible, tel que Pierre tombale, Grit, Ongemack, Rat, Tyran, Perdu, Fondation, Gerugt, Rooven, Abuis.

Malentendus / fautes d'orthographe
Tout est devenu phonétique, de sorte que les noms auront également été écrits par inadvertance de manière incorrecte ou incorrectement reprise par une écriture illisible. Pensez également au Y et à l'IJ.

Noms de famille doubles
Et puis nous avons aussi les noms de famille qui ont été délibérément combinés dans le passé. Ainsi, en plus de Pieter Janssen (le fils de Jan), il y avait deux noms de famille et parfois même des noms de famille triples et quadruples. Créé délibérément pour honorer un parent ou un membre de la famille (également par le mariage), pour conserver le nom de la famille ou pour rester (ou devenir) une noblesse.
Au milieu du 19ème siècle, cela n'a été que trop heureusement accompli. En 1838, une nouvelle loi est entrée en vigueur nécessitant un décret royal, mais ce n'est que dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale que les règles sont devenues plus strictes pour prévenir les abus et la "vanité".

On dit que les gens avec un double nom de famille sont de noblesse. Mais comme il y avait beaucoup d'abus à ajouter le nom d'une personne célèbre à votre propre nom, dans de nombreux cas, le souhait est le père de la pensée.

L'origine d'un nom de famille
De nos jours, nous pouvons facilement savoir d'où vient notre nom de famille. Dans la base de données néerlandaise sur les noms de famille, vous trouverez l’origine d’un nom de famille et également où il se trouve le plus souvent aux Pays-Bas. Sur Geneanet, vous pouvez retrouver votre nom de famille dans toute l’Europe. N'oubliez pas, chez Geneanet, que la distribution d'un nom provient des arbres généalogiques de ce système. Si un nom de famille n'est pas dans une région, ne signifie pas que les personnes portant ce nom n'y ont jamais vécu. Cette information est particulièrement intéressante pour les descendants des ancêtres qui ont migré Vous pouvez également rechercher le nom sur Google avec une combinaison de ville ou de région. Vous pouvez obtenir des résultats inattendus. Un rapport d’arbre généalogique peut montrer les changements d’un nom au fil des siècles (par exemple avec la famille van Eunen - van Unen). Rechercher l'origine de votre nom de famille peut être une bonne raison pour laquelle quelqu'un va faire une recherche sur l'arbre généalogique Règles de nommage des enfants
Non seulement les noms de famille sont intéressants à découvrir, mais aussi les prénoms. Dans le passé, il existait des règles de nommage fixes pour les enfants, qui étaient maintenues jusqu'au moins jusqu'au milieu du 20e siècle. Cela vous permet de retrouver tous les enfants illégaux (si le père présumé n'est pas le père), idem pour les aveux de maternité. Et si un parent s'appelait Louis, cela avait aussi une raison particulière.


Deze site is mede ontwikkeld door Ron Speelman i.s.m. The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, naar het idee van Darrin Lythgoe © 2001-2022.

De website-data wordt onderhouden door Ron Speelman. | Data Beschermings Beleid.