Ron's Genealogiepagina

Stamboomonderzoek vanuit Gieten, Drenthe, Nederland

Startpagina Zoek Aanmelden  
Deel Print Voeg bladwijzer toe


NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

De nieuwe Europese privacywet van 2018: enkel voor de levenden.

De Privacywet beschermt de gegevens die informatie bevatten over levende personen. Overledenen vallen niet onder het toepassingsgebied van die wet maar kunnen wel onder andere bepalingen vallen. We denken bijvoorbeeld aan de wetgeving rond de toegang van patiëntendossiers en het Europese fundamenteel recht op privacy. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden: gegevens van een overledene kunnen persoonlijke informatie bevatten van levende personen. Publiceer je met andere woorden de gegevens van een overleden moeder waarbij staat opgegeven dat X haar kind is? Dan kan X zich wel degelijk nog steeds beroepen op de privacywet.

In principe kunnen we hieruit twee conclusies trekken:
1. Voor de publicatie van gegevens van levenden is altijd voorafgaand toestemming nodig van de levende.
2. De Privacywet is niet van toepassing op overledenen.
Richtlijnen online stamboom privacy bij levenden. Concrete jurisprudentie is er niet. Wel zijn er verschillende gedragscodes gepubliceerd door de Privacycommissie. Op basis hiervan kunnen we de voornaamste regels opvatten:

Vooraleer je gegevens opneemt van levenden, is er voorafgaand hun toestemming nodig, geeft de levende geen toestemming, dan mogen de gegevens niet gepubliceerd worden.
Alle gegevens die de levende identificeerbaar maken vallen hieronder: is de partner van de overledene nog in leven, dan mag je het huwelijk niet zomaar bekendmaken.
Informatie over doden mag je openbaar maken (mits voorgaande relativering).
Ook wanneer gegevens eerder gepubliceerd waren (bv. bekendmaking van het huwelijk in een krant), heb je niet automatisch het recht om de gegevens te publiceren. Hetzelfde geldt voor openbaarmaking in openbare bronnen (archieven). Weet wel dat er een discutabel punt bestaat waarbij mogelijks toch gegevens van levenden kunnen gepubliceerd worden. Zo hanteert de Privacywet een termijn van honderd jaar. Alhoewel iemand mogelijks ouder kan zijn dan honderd jaar, zou je in principe “mogen aannemen” dat die persoon toch zou overleden zijn en de gegevens publiceren. Andere juristen halen aan dat zekerheidshalve toch beter een termijn van 120 jaar wordt gehanteerd om in je stamboom levenden hun privacy te garanderen.

Dit geeft in de praktijk volgende overzichtelijke regels:
Is de persoon overleden? Dan mag je de gegevens publiceren, anders gelden onderstaande regels.
Is de persoon nog in leven (gekend) en geeft de persoon toestemming: dan mag je publiceren, zonder toestemming niet.
Is de persoon misschien in leven (ongekend) en is er een termijn van 100/120 jaar verstreken na de geboorte: publiceren, bij kortere termijn niet.
Is de persoon nog in leven (gekend) en is er een termijn van 100 (of meer) jaar verstreken na de geboorte: niet publiceren.
Mogen er op een online stamboom ook foto’s van overledenen opgenomen worden?
Als het gaat om de publicatie van foto’s komen we automatisch in het vaarwater van het portret- en auteursrecht. Ook bij overledenen gelden deze regels.

Voor de levende gelden volgende regels:
Je mag enkel een portret van de levende publiceren als de levende daar ook toestemming toe gaf.
Je moet ook de toestemming hebben van de fotograaf die het auteursrecht heeft. Is de fotograaf echter al meer dan 70 jaar overleden? Dan hoef je hier geen rekening mee te houden.

Voor de overledene geldt een dubbele termijn:
- Je mag de foto pas ten vroegste publiceren vanaf tien jaar na het overlijden van die persoon.
- Je mag de foto enkel publiceren met toestemming van de auteur of zeventig jaar na het overlijden van de auteur.
- Uiteraard sluiten we ook af met de praktische stand van zaken: inbreuken zijn op het net overal wel te vinden. Jurisprudentie daarentegen niet waardoor voorgaande richtlijnen ook met het nodige aftastwerk werden opgesteld. Blijkbaar heeft niemand echt zin om er voor naar de rechtbank te trekken.
Anderzijds: de meeste online stambomen zijn gewoon te vinden op gespecialiseerde websites waar je ook gewoon de websitebeheerder kan verzoeken om de gegevens onzichtbaar te maken of eventueel helemaal te verwijderen.

The new European privacy law of 2018: only for the living.

The Privacy Act protects the data that contains information about living persons. The deceased do not fall within the scope of that law, but may fall under other provisions. We are thinking, for example, of legislation on access to patient records and the European fundamental right to privacy. Important to bear in mind here: data from a deceased person may contain personal information about living persons. In other words, do you publish the data of a deceased mother where it is stated that X is her child? Then X can still invoke the privacy law.

In principle we can draw two conclusions from this:
1. Publication of living data always requires prior permission from the living person.
2. The Privacy Act does not apply to deceased persons.
Guidelines for online family tree privacy for the living. There is no concrete case law. There are, however, various codes of conduct published by the Privacy Commission. Based on this we can interpret the main rules:

Before you record data from the living, prior consent is required, the living does not give permission, then the data may not be published.
All data that make the living identifiable are included below: if the partner of the deceased is still alive, then you cannot just announce the marriage.
You can make information about killing public (subject to the above perspective) Even if data were previously published (eg announcement of the marriage in a newspaper), you do not automatically have the right to publish the data. The same applies to disclosure in public sources (archives). Know that there is a questionable point where it is possible that data from living can still be published. The Privacy Act, for example, has a term of one hundred years. Although someone may be older than a hundred years, you could in principle "assume" that person would have died and publish the data. Other lawyers argue that, for the sake of certainty, it is better to use a period of 120 years to guarantee their privacy for those living in your family tree.

This provides the following clear rules in practice:
Has the person died? Then you can publish the data, otherwise the rules below apply.
If the person is still alive (known) and gives the person permission: then you can publish, without permission.
Is the person perhaps alive (unprecedented) and a period of 100/120 years has passed since birth: publishing, not with a shorter term.
Is the person still alive (known) and a period of 100 (or more) years has passed since birth: no publication.
Can photographs of the deceased be included on an online family tree?
When it comes to the publication of photos, we automatically get into the waters of portrait and copyright law. These rules also apply to the deceased.

The following rules apply to the living:
You may only publish a portrait of the living person if the living person has also given permission to do so.
You must also have permission from the photographer who has the copyright. Has the photographer passed away for more than 70 years? Then you don't have to take this into account.

A double term applies to the deceased:
- You can only publish the photo at the earliest from ten years after the death of that person.
- You may only publish the photo with the author's permission or seventy years after the author's death.
- Of course we also conclude with the practical state of affairs: breaches can be found everywhere on the network. Case law, on the other hand, does not mean that previous guidelines have also been drafted with the necessary scanning. Apparently nobody really wants to go to court for it On the other hand: most online family trees can be found on specialized websites where you can simply ask the website administrator to make the data invisible or possibly to delete it completely.

Das neue europäische Datenschutzgesetz von 2018: nur für die Lebenden.

Das Datenschutzgesetz schützt die Daten, die Informationen über lebende Personen enthalten. Der Verstorbene fällt nicht unter den Geltungsbereich dieses Gesetzes, kann jedoch unter andere Bestimmungen fallen. Wir denken zum Beispiel an Rechtsvorschriften für den Zugang zu Patientenakten und das europäische Grundrecht auf Privatsphäre. Hierbei ist zu beachten, dass Daten von Verstorbenen möglicherweise persönliche Informationen über lebende Personen enthalten. Mit anderen Worten, veröffentlichen Sie die Daten einer verstorbenen Mutter, bei der angegeben wird, dass X ihr Kind ist? Dann kann X immer noch das Datenschutzgesetz geltend machen.

Im Prinzip können wir daraus zwei Schlüsse ziehen:
1. Die Veröffentlichung lebender Daten erfordert immer die vorherige Zustimmung der lebenden Person.
2. Das Datenschutzgesetz gilt nicht für Verstorbene.
Richtlinien für den Online-Stammbaum für den Lebensunterhalt. Es gibt keine konkrete Rechtsprechung. Es gibt jedoch verschiedene Verhaltenskodizes, die von der Datenschutzkommission veröffentlicht werden. Darauf basierend können wir die Hauptregeln interpretieren:

Bevor Sie Daten vom Lebenden aufnehmen, muss zuvor eine Einwilligung erteilt werden. Das Lebewesen erteilt keine Erlaubnis und die Daten werden möglicherweise nicht veröffentlicht.
Nachfolgend sind alle Daten aufgeführt, die das Leben identifizierbar machen: Wenn der Partner des Verstorbenen noch am Leben ist, können Sie die Ehe nicht einfach ankündigen.
Sie können Informationen zum Töten öffentlich machen (vorbehaltlich einer früheren Relativierung).
Auch wenn zuvor Daten veröffentlicht wurden (z. B. Ankündigung der Heirat in einer Zeitung), haben Sie nicht automatisch das Recht, die Daten zu veröffentlichen. Gleiches gilt für die Offenlegung in öffentlichen Quellen (Archiven). Wisse, dass es einen fragwürdigen Punkt gibt, an dem es möglich ist, dass noch lebende Daten veröffentlicht werden können. Beispielsweise gilt für das Datenschutzgesetz ein Zeitraum von einhundert Jahren. Obwohl jemand älter als hundert Jahre ist, könnte man grundsätzlich "davon ausgehen", dass die Person gestorben wäre und die Daten veröffentlicht. Andere Anwälte argumentieren, dass es aus Gründen der Sicherheit besser ist, einen Zeitraum von 120 Jahren zu verwenden, um ihre Privatsphäre für die Personen zu gewährleisten, die in Ihrem Familienstammbaum leben.

Dies liefert in der Praxis die folgenden klaren Regeln:
Ist die Person gestorben? Dann können Sie die Daten veröffentlichen, andernfalls gelten die folgenden Regeln.
Wenn die Person noch am Leben ist (bekannt) und der Person die Erlaubnis gibt: Dann können Sie ohne Erlaubnis veröffentlichen.
Vielleicht lebt die Person (beispiellos) und seit der Geburt ist ein Zeitraum von 100 bis 120 Jahren vergangen: Veröffentlichung, aber nicht auf kürzere Sicht.
Ist die Person noch am Leben (bekannt) und seit der Geburt ist ein Zeitraum von 100 (oder mehr) Jahren vergangen: keine Veröffentlichung.
Können Fotos von Verstorbenen in einen Online-Familienstammbaum aufgenommen werden?
Bei der Veröffentlichung von Fotos geraten wir automatisch in die Gewässer des Porträt- und Urheberrechts. Diese Regeln gelten auch für Verstorbene.

Die folgenden Regeln gelten für Lebende:
Sie dürfen nur dann ein Porträt der lebenden Person veröffentlichen, wenn die lebende Person auch die Erlaubnis dazu erteilt hat.
Sie müssen auch die Erlaubnis des Fotografen besitzen, der das Urheberrecht besitzt. Ist der Fotograf seit über 70 Jahren verstorben? Dann müssen Sie dies nicht berücksichtigen.

Für Verstorbene gilt eine doppelte Amtszeit:
- Sie können das Foto nur frühestens zehn Jahre nach dem Tod dieser Person veröffentlichen.
- Sie dürfen das Foto nur mit Erlaubnis des Autors oder 70 Jahre nach dem Tod des Autors veröffentlichen.
- Natürlich schließen wir auch die praktische Situation: Verstöße sind überall im Netzwerk zu finden. Die Rechtsprechung hingegen bedeutet nicht, dass auch bisherige Richtlinien mit dem erforderlichen Scan erstellt wurden. Anscheinend will niemand wirklich vor Gericht gehen Auf der anderen Seite: Die meisten Online-Ahnentafeln sind auf speziellen Websites zu finden, auf denen Sie einfach den Websiteadministrator bitten können, die Daten unsichtbar zu machen oder möglicherweise vollständig zu löschen.

La nouvelle loi européenne sur la vie privée de 2018: seulement pour les vivants.

La Loi sur la protection des renseignements personnels protège les données contenant des informations sur des personnes vivantes. Les personnes décédées n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi, mais peuvent tomber sous d'autres dispositions. Nous pensons, par exemple, à la législation sur l'accès aux dossiers des patients et au droit européen fondamental à la vie privée. Il est important de garder à l'esprit ici: les données d'une personne décédée peuvent contenir des informations personnelles sur des personnes vivantes. En d'autres termes, publiez-vous les données d'une mère décédée où il est indiqué que X est son enfant? Ensuite, X peut toujours invoquer la loi sur la protection de la vie privée.

En principe, nous pouvons en tirer deux conclusions:
1. La publication de données vivantes nécessite toujours l'autorisation préalable de la personne vivante.
2. La Loi sur la protection des renseignements personnels ne s'applique pas aux personnes décédées.
Lignes directrices pour la confidentialité des arbres en ligne pour les vivants. Il n'y a pas de jurisprudence concrète. Il existe cependant divers codes de conduite publiés par la Commission de la protection de la vie privée. Sur cette base, nous pouvons interpréter les règles principales:

Avant d'enregistrer des données de la vie, un consentement préalable est requis, la vie ne donne pas la permission, alors les données ne peuvent pas être publiées.
Toutes les données qui rendent la vie identifiable sont incluses ci-dessous: si le partenaire du défunt est encore en vie, vous ne pouvez pas simplement annoncer le mariage.
Vous pouvez rendre publiques des informations sur le meurtre (sous réserve de la perspective ci-dessus).
Même si des données ont déjà été publiées (par exemple, l'annonce du mariage dans un journal), vous n'avez pas automatiquement le droit de les publier. Il en va de même pour la divulgation dans des sources publiques (archives). Sachez qu’il existe un point douteux où il est possible que des données de la vie puissent encore être publiées. La Loi sur la protection des renseignements personnels, par exemple, a une durée de cent ans. Même si une personne a plus de cent ans, vous pouvez en principe "présumer" que cette personne serait décédée et publier les données. D'autres avocats affirment que, pour des raisons de sécurité, il est préférable d'utiliser une période de 120 ans pour garantir la confidentialité de vos données aux personnes vivant dans votre arbre généalogique.

En pratique, les règles suivantes sont claires:
La personne est-elle morte? Vous pouvez ensuite publier les données, sinon les règles ci-dessous s’appliquent.
Si la personne est toujours en vie (connue) et lui en donne l'autorisation: vous pouvez alors publier sans autorisation.
La personne est-elle peut-être en vie (sans précédent) et une période de 100/120 ans s'est écoulée depuis la naissance: l'édition, pas à plus court terme.
La personne est-elle encore en vie et une période de cent ans (ou plus) s'est écoulée depuis la naissance: pas de publication.
Peut-on inclure des photos de la personne décédée dans un arbre généalogique en ligne?
En ce qui concerne la publication de photos, nous entrons automatiquement dans les eaux du droit du portrait et du droit d'auteur. Ces règles s'appliquent également aux personnes décédées.

Les règles suivantes s'appliquent aux vivants:
Vous ne pouvez publier un portrait de la personne vivante que si celle-ci a également donné la permission de le faire.
Vous devez également avoir l'autorisation du photographe qui détient les droits d'auteur. Le photographe est-il décédé depuis plus de 70 ans? Dans ce cas, vous ne devez pas en tenir compte.

Un double terme s'applique au défunt:
- Vous ne pouvez publier la photo qu'au plus tôt dix ans après le décès de cette personne.
- Vous ne pouvez publier la photo qu'avec la permission de l'auteur ou soixante-dix ans après le décès de l'auteur.
- Nous concluons également avec l’état de la situation pratique: des failles peuvent être trouvées partout sur le réseau. La jurisprudence, par contre, ne signifie pas que les directives précédentes ont également été rédigées avec la numérisation nécessaire. Apparemment, personne ne veut vraiment aller en justice pour cela D'autre part, la plupart des arbres généalogiques en ligne sont disponibles sur des sites Web spécialisés. Vous pouvez simplement demander à l'administrateur du site Web de rendre les données invisibles ou éventuellement de les supprimer complètement.


Deze site is mede ontwikkeld door Ron Speelman i.s.m. The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, naar het idee van Darrin Lythgoe © 2001-2022.

De website-data wordt onderhouden door Ron Speelman. | Data Beschermings Beleid.