Ron's Genealogiepagina

Stamboomonderzoek vanuit Gieten, Drenthe, Nederland

Startpagina Zoek Aanmelden  
Deel Print Voeg bladwijzer toe


NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Privacy Reglement

Dit Privacy Reglement omschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt wanneer je je registreert bij ‘Stamboomonderzoek vanuit Drenthe, Nederland’, onderdeel van deze website en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. De wet verplicht ons zo’n reglement te hebben en te publiceren.
In dit Privacy Reglement wordt bovengenoemde website aangeduid als: website SvDN.

1. Gebruik van persoonsgegevens.
Als je gebruik wenst te maken van de uitgebreide functies binnen deze website-applicatie dan vragen wij de persoonsgegevens van je, omschreven onder punt 2.

2. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons) gegevens:
 • aanspreekvorm;
 • voornaam en/of initialen;
 • achternaam;
 • adresgegevens NAW;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • registratiedatum.
De door de applicatie opgevraagde, door de geregistreerde eigen te gebruiken wachtwoord, is niet te achterhalen door de beheerder van deze applicatie. Wel kan een wachtwoord-reset-procedure geactiveerd worden door de beheerder, waarna de gebruiker zelf weer een eigen, ander wachtwoord genereert, welke opnieuw niet is te achterhalen is door de beheerder van het Media-archief van de website HgvG.

3. De persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de beheerder.
Er wordt door het databaseprogramma waarmee de applicatie werkt, automatisch een bestand gemaakt die deze gegevens bevat. In dit bestand zijn de onder 2 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig om de applicatie van de website SvDN goed te laten functioneren. Van dit complete bestand wordt regelmatig een back-up gemaakt op een externe datadrager om gegevensverlies door onvoorziene omstandigheden te voorkomen.

4. Informatie, wijziging en bezwaar.
4.1 Je kunt contact opnemen met de beheerder van de website SvDN via de link welke bij de enveloppe ‘Contact’ onderaan de hoofdpagina van de website staat weergegeven voor:
 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van dit Privacy Reglement;
 • inzage in de persoonsgegevens die we met betrekking tot jou verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
Je kunt je toestemming in elk geval op dezelfde wijze intrekken als waarop je deze hebt verleend.
Wij bewaren de gegevens na je afmelding via de website SvDN maximaal 2 jaren of langer indien de wet dit vereist of dit praktisch noodzakelijk is.

5. Derden.
5.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6. Melding Autoriteit Persoonsgegevens.
6.1 : Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op deze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. Melding aan betrokkene.
7.1 . Je wordt van een eventuele inbreuk op deze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

8.Wijzigingen Privacy Reglement.
8.1. Het kan voorkomen dat het in dit Privacy Reglement opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om dit Privacy Reglement op de website SvDN regelmatig te bekijken.

Assen, april 2018.


Privacy Reglement


Privacy Regulations

These Privacy Regulations describe which personal data are processed when you register with "Family tree research from Drenthe, the Netherlands", part of this website and for which purposes these personal data are used. The law requires us to have and publish such regulations.
In these Privacy Regulations the aforementioned website is referred to as: SvDN website.

1. Use of personal data.
If you wish to make use of the extensive functions within this website application, we will ask you for the personal details described in point 2.

2. We collect the following (personal) data in this way:
 • form of address;
 • first name and / or initials;
 • last name;
 • address details NAW;
 • phone number;
 • email address;
 • registration date.
The password requested by the application, to be used by the registered own password, cannot be retrieved by the manager of this application. A password reset procedure can be activated by the administrator, after which the user generates his own, different password. which again cannot be traced by the manager of the Media archive of the HgvG website.

3. The personal data is managed on a computer by the administrator.
The database program with which the application works automatically creates a file containing this data. The data provided under 2 are processed and stored in this file. This data is necessary for the application of the SvDN website to function properly. This complete file is regularly backed up to an external data carrier to prevent data loss due to unforeseen circumstances.

4. Information, change and objection.
4.1 You can contact the administrator of the SvDN website via the link that is displayed on the "Contact" envelope at the bottom of the main page of the website for:
 • more information about how we process personal data;
 • questions in response to these Privacy Regulations;
 • access to the personal data that we process with regard to you;
 • objection to the use of your data by us.
You can in any case withdraw your consent in the same way that you granted it.
We will save the data after your deregistration via the SvDN website for a maximum of 2 years or longer if required by law or practically necessary.

5. Third parties.
5.1 We will not provide your information to third parties unless you have given your explicit permission for this or we are required to do so by law or a court decision.

6. Notification Authority Personal Data.
6.1: In the unlikely event of a breach of this security despite the security measures taken by us, and that violation leads to (the chance of) considerably serious adverse consequences for the protection of your personal data, the Dutch Data Protection Authority will be informed of this.

7. Report to the person concerned.
7.1. You will be notified of any breach of this security if the breach is likely to have adverse consequences for your privacy.

8. Changes to the Privacy Regulations.
8.1. It is possible that the policy included in these Privacy Regulations will be changed in the future. We therefore recommend that you regularly view these Privacy Regulations on the SvDN website.

Assen, April 2018.


Privacy Regulations

Datenschutzbestimmungen

Diese Datenschutzbestimmungen beschreiben, welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, wenn Sie sich bei "Stammbaumforschung aus Drenthe, Niederlande" anmelden. Teil dieser Website und zu welchem ​​Zweck werden diese personenbezogenen Daten verwendet. Das Gesetz verlangt, dass wir solche Regelungen haben und veröffentlichen.
In diesen Datenschutzbestimmungen wird die vorgenannte Website als: SvDN-Website bezeichnet.

1. Verwendung personenbezogener Daten.
Wenn Sie die umfangreichen Funktionen dieser Website-Anwendung nutzen möchten, fragen wir Sie nach den unter Punkt 2 beschriebenen persönlichen Daten.

2. Wir erheben auf diese Weise die folgenden (persönlichen) Daten:
 • Anrede;
 • Vorname und / oder Initialen;
 • Nachname;
 • Name und Adresse der Adressdetails;
 • Telefonnummer;
 • E-Mail-Adresse;
 • Registrierungsdatum.
Das von der Anwendung angeforderte Kennwort, das von dem registrierten eigenen Kennwort verwendet werden soll, kann vom Manager dieser Anwendung nicht abgerufen werden. Der Administrator kann ein Verfahren zum Zurücksetzen des Kennworts aktivieren, woraufhin der Benutzer sein eigenes, anderes Kennwort generiert. was wiederum vom Manager des Medienarchivs der HgvG-Website nicht verfolgt werden kann.

3. Die persönlichen Daten werden vom Administrator auf einem Computer verwaltet.
Das Datenbankprogramm, mit dem die Anwendung arbeitet, erstellt automatisch eine Datei mit diesen Daten. Die unter 2 angegebenen Daten werden verarbeitet und in dieser Datei gespeichert. Diese Daten sind erforderlich, damit die Anwendung der SvDN-Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese vollständige Datei wird regelmäßig auf einem externen Datenträger gesichert, um einen Datenverlust aufgrund unvorhergesehener Umstände zu verhindern.

4. Information, Änderung und Widerspruch.
4.1 Sie können den Administrator der SvDN-Website über den Link kontaktieren, der auf dem Umschlag "Kontakt" unten auf der Hauptseite der Website angezeigt wird:
 • Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten;
 • Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen;
 • Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die wir in Bezug auf Sie verarbeiten;
 • Einwand gegen die Verwendung Ihrer Daten durch uns.
Sie können Ihre Einwilligung in jedem Fall auf die gleiche Weise widerrufen, wie Sie es erteilt haben.
Wir speichern die Daten nach Ihrer Abmeldung über die SvDN-Website maximal 2 Jahre oder länger, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder praktisch erforderlich ist.

5. Dritte.
5.1 Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben hierzu Ihre ausdrückliche Erlaubnis erteilt oder wir sind gesetzlich oder gerichtlich dazu verpflichtet.

6. Personenbezogene Daten der Benachrichtigungsbehörde.
6.1: Im unwahrscheinlichen Fall einer Verletzung dieser Sicherheit trotz der von uns ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen und wenn dieser Verstoß zu erheblichen schwerwiegenden nachteiligen Folgen für den Schutz Ihrer persönlichen Daten führt, wird die niederländische Datenschutzbehörde hiervon in Kenntnis gesetzt.

7. Bericht an die betroffene Person.
7.1. Sie werden über einen Verstoß gegen diese Sicherheit informiert, wenn der Verstoß negative Auswirkungen auf Ihre Privatsphäre haben kann.

8. Änderungen der Datenschutzbestimmungen.
8.1. Es ist möglich, dass die in diesen Datenschutzbestimmungen enthaltene Richtlinie in der Zukunft geändert wird. Wir empfehlen daher, diese Datenschutzbestimmungen regelmäßig auf der SvDN-Website einzusehen.

Assen, April 2018.


Datenschutzbestimmungen

Règlement sur la confidentialité

Ce règlement sur la protection de la vie privée décrit les données à caractère personnel traitées lors de votre inscription à "Recherche sur les arbres généalogiques à Drenthe, Pays-Bas", une partie de ce site et pour quelles finalités ces données personnelles sont utilisées. La loi nous oblige à avoir et à publier de tels règlements.
Dans le présent règlement, le site Web susmentionné est appelé: site Web SvDN.

1. Utilisation des données personnelles.
Si vous souhaitez utiliser les nombreuses fonctions de cette application de site Web, nous vous demanderons les données personnelles décrites au point 2.

2. Nous recueillons les données (personnelles) suivantes de cette manière:
 • forme d'adresse;
 • prénom et / ou initiales;
 • nom de famille;
 • détails de l'adresse nom et adresse;
 • numéro de téléphone;
 • adresse électronique;
 • date d'inscription.
Le mot de passe demandé par l'application, à utiliser par l'utilisateur enregistré, ne peut pas être récupéré par le responsable de cette application. Toutefois, une procédure de réinitialisation du mot de passe peut être activée par l'administrateur, après quoi l'utilisateur génère à nouveau son propre mot de passe. qui de nouveau ne peut pas être retrouvé par le responsable des archives média du site Web HgvG.

3. Les données personnelles sont gérées sur un ordinateur par l'administrateur.
Le programme de base de données avec lequel l'application fonctionne crée automatiquement un fichier contenant ces données. Les données fournies sous 2 sont traitées et stockées dans ce fichier. Ces données sont nécessaires au bon fonctionnement de l’application du site Web SvDN. Ce fichier complet est régulièrement sauvegardé sur un support de données externe afin d'éviter toute perte de données due à des circonstances imprévues.

4. Information, changement et objection.
4.1 Vous pouvez contacter l'administrateur du site Web SvDN via le lien qui apparaît dans l'enveloppe "Contact" en bas de la page principale du site pour:
 • plus d'informations sur la manière dont nous traitons les données personnelles;
 • des questions en réponse au présent règlement;
 • accès aux données personnelles que nous traitons à votre sujet;
 • objection à l'utilisation de vos données par nous.
Vous pouvez dans tous les cas retirer votre consentement de la même manière que vous l'avez accordé.
Nous enregistrerons les données après votre désinscription via le site Web SvDN pendant au moins deux ans ou plus, si la loi le requiert ou si cela est nécessaire dans la pratique.

5. Tiers.
5.1 Nous ne communiquerons pas vos informations à des tiers, sauf autorisation expresse de notre part ou autorisation de la loi ou d'une décision de justice.

6. Autorité de notification Données personnelles.
6.1: Dans le cas improbable d’une atteinte à cette sécurité malgré les mesures de sécurité prises par nous, et que la violation entraîne des conséquences défavorables considérablement graves pour la protection de vos données personnelles, l'autorité néerlandaise de la protection des données en sera informée.

7. Signaler à la personne concernée.
7.1. Toute violation de cette sécurité vous avertira si cette violation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour votre vie privée.

8. Modifications du règlement relatif à la confidentialité.
8.1. Il est possible que la politique contenue dans ce règlement sur la protection de la vie privée soit modifiée à l'avenir. Nous vous recommandons par conséquent de consulter régulièrement ce règlement de confidentialité sur le site Web SvDN.

Assen, avril 2018.


Règlement sur la confidentialité

Deze site is mede ontwikkeld door Ron Speelman i.s.m. The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, naar het idee van Darrin Lythgoe © 2001-2022.

De website-data wordt onderhouden door Ron Speelman. | Data Beschermings Beleid.